Kris Allen celebrates at Walt Disney World

Kris Allen celebrates at Walt Disney World
Photo 1 of 2
Copyright 2009 The Walt Disney Company.
Copyright 2009 The Walt Disney Company.

More from "The American Idol Experience"

Harmonious show

Harmonious show

18 hours ago2 photos
Disney KiteTails

Disney KiteTails

18 hours ago1 photo