"Miyuki" Photos

World Showcase, Epcot

Miyuki performance

Miyuki performance

7 years ago12 photos